obrazek nagłówka
BIP

Komunikat dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 49 z dnia 13 marca 2014 r.

dotyczący rekrutacji w roku szkolnym 2014/15

 

       Warunki i tryb przyjmowania dzieci do przedszkola:

 

Informuję, iż z dniem 1 kwietnia 2014 od godziny 800 rozpoczyna się ELEKTRONICZNY NABÓR DO PRZEDSZKOLI.

Rodzic chcąc zapisać dziecko do przedszkola POWINIEN:

 

1.        Zalogować się  NA PLATFORMIE NABORU POD ADRESEM:

 

lodz.przedszkola.vnabor.pl

 

2.        Wypełnić WNIOSEK postępując zgodnie z podpowiedziami systemu.

3.        Wydrukować WNIOSEK, podpisać i przynieść DO TEGO PRZEDSZKOLA, które zaznaczył jako PRIORYTETOWE (potem do pozostałych wskazanych w zapisie)

4.        Po sprawdzeniu WNIOSKU przedszkole sprawdza dane w systemie i tam je zatwierdza.

5.        W przypadku braku możliwości wydrukowania WNIOSKU, można samodzielnie wprowadzić dane do systemu naboru elektronicznego, a WNIOSEK wydrukować w przedszkolu, które rodzic wskazał jako pierwsze (priorytetowe)

6.        JEŻELI RODZIC NIE MA DOSTĘPU do Internetu WNIOSEK należy wypełnić na terenie PRZEDSZKOLA PRIORYTETOWEGO, które następnie wprowadzi dane do systemu (niezbędne są; dowody osobiste rodziców i  nr PESEL dziecka).

7.        Elektronicznym naborem objęte   TYLKO I WYŁACZNIE DZIECI Z TERENU GMINY ŁÓDŹ.

8.        WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 25 KWIETNIA DO GODZINY 1500.

 

Jeśli chcecie, by Wasze dziecko od września 2014 r. uczęszczało do naszego przedszkola należy:

w dniach 1 - 25 kwietnia 2014 r.

poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godziny 700 do 1600

wtorki od godziny 800 do 1700 ,

 25 kwietnia do godziny 1500

dostarczyć lub wypełnić na miejscu powyżej wymieniony Wniosek.

 Rodzice dzieci
w wieku przedszkolnymRekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Łódź na rok szkolny 2014/2015


Szanowni Państwo,

W roku szkolnym 2014/2015
wychowaniem przedszkolnym objęte są:

- dzieci 3 letnie (rocznik 2011)
- dzieci 4 letnie (rocznik 2010)
- dzieci 5 letnie (rocznik 2009)
- dzieci 6 letnie (urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. ).
Dzieci 6 letnie urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. objęte są obowiązkiem szkolnym od 1 września 2014 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7), uprzejmie informuję, że:

1) dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji na rok szklony 2014/2015. Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola. Druk deklaracji będzie dostępny w każdym przedszkolu i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (w zakładce Miasto – Edukacja). Wypełnione deklaracje należy składać w terminie od 17 do 24 marca 2014r. do godz. 17.00 w danym przedszkolu.

2) rekrutacja do miejskich placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 będzie odbywała się na wolne miejsca i rozpocznie się 1 kwietnia 2014 r.

Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie miasta Łodzi,
nie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź oraz dzieci zmieniających przedszkole. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy składać w terminie od 1 do 25 kwietnia 2014 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będą dostępne w każdym przedszkolu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (w zakładce Miasto – Edukacja).Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź,

na rok szkolny 2014/2015

1.       

 

Wielodzietność rodziny kandydata;

2.       

 

Niepełnosprawność kandydata

3.       

 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.       

 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.       

 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.       

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7.       

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

8.       

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru 

9.       

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych.

10.   

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

11.   

Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji.

12.   

Dziecko z rodziny wskazanej przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki  

13.   

Dziecko zamieszkując e w odległości do 3 km od placówki 

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnego do Przedszkola nr 49 w Łodzi na rok szkolny 2014/2015;

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami

 

 

 Od 1 kwietnia godz. 800 do 25 kwietnia 2014 r do godz. 1500.

 

Od 4 lipca godz. 800 do 15 lipca 2014 r. do godz. 1500.

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych

 

 

9 maja 2014 r.

o godz. 15.00

 

 22 lipca 2014 r.

    o godz. 15.00

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

 23 maja 2014 r.

o godz. 15.00

 

6 sierpnia 2014 r.

o godz. 15.00

 

4.

 

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia  podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

5.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty  złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

6.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

7.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
ZASADY NABORU UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci sześcio- i siedmioletnich

3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015.
Wyboru szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje, dokonujecie Państwo wypełniając:
Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Łódź, które będzie można pobrać ze strony tej szkoły lub Urzędu Miasta Łodzi. Druk zgłoszenia będzie także dostępny w sekretariacie szkoły obwodowej. Do wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć Informacje dodatkowe, które będą także do pobrania na stronie szkoły.

              Jeżeli dokonujecie Państwo wyboru szkoły spoza obwodu należy wypełnić: Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Łódź, który będzie można pobrać ze stron internetowych wybranych szkół i Urzędu Miasta Łodzi lub otrzymać wersję papierową w sekretariacie szkół spoza obwodu. Do każdego wniosku należy dołączyć Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przyjęcia do wybranej szkoły podstawowej. Oświadczenie to, jak również kryteria naboru znajdziecie Państwo na stronach wybranych szkół lub w ich statutach.

              Na podjęcie decyzji i oddanie wypełnionego Zgłoszenia lub Wniosku macie Państwo czas do 31 marca 2014 r. W tym okresie zachęcamy do:
•        zapoznania się z ofertą szkół podstawowych zamieszczoną na stronie Urzędu Miasta Łodzi w banerze „Oferta publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów” w zakładce Edukacja (www.uml.lodz.pl),
•        obejrzenia przygotowanych przez szkoły prezentacji,
•        do uczestnictwa w drzwiach otwartych, organizowanych przez placówki z myślą o dzieciach i rodzicach/opiekunach, gdzie będzie można uzyskać odpowiedzi na wszystkie interesujące Państwa pytania. Harmonogram drzwi otwartych dostępny jest również na stronie UMŁ w zakładce Edukacja (www.uml.lodz.pl)

Zasady wyboru szkoły:

1. obwodowej – przyjęcie na podstawie Zgłoszenia następuje z urzędu. Złożenie przez Państwa Zgłoszenia wraz z Informacja dodatkową jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły obwodowej,
2. spoza obwodu – następuje na podstawie Wniosku wraz z oświadczeniem. Wniosek można złożyć w trzech wybranych szkołach podstawowych ze wskazaniem szkoły spoza obwodu od najbardziej do najmniej preferowanej. Do każdego Wniosku należy dołączyć Oświadczenie o spełnieniu kryteriów, określonych przez daną szkołę spoza obwodu.

Terminarz naboru:


•   od 03.03.2014r. – przyjmowane będą przez szkoły Zgłoszenia lub Wnioski,
•   od 07.04.2014r. – do 10.04.2014r. – dokonywana będzie analiza wniosków przez szkolne komisje rekrutacyjne,
•    23.04.2014r. – szkoły wywieszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
•   24-25.04.2014r. – termin na ewentualne dostarczenie przez rodziców do szkół          dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych          statutach szkół, innych niż oświadczenie,
•   28.04.2014r. – szkoły wywieszą listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych.